Menu
Your Cart

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP www.moveo1.sk (ďalej len „VOP“)

 

Zuzana Ivanová - MOVEO

Drobného 1900/2,  84101 Bratislava - mestská časť Dúbravka (ďalej len „spoločnosť MOVEO“ alebo tiež "predávajúci")

IČO: 32166842, IČ DPH: SK1020201765, DIČ: 1020201765

Spoločnosť zapísaná do Živnostenského registra: Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 104-10070

 

Kontakt:

e-mailová adresa: moveo1@moveo1.sk

Telefón: +421 905 770 060
bankový účet: 2628430224/1100 TATRABANKA a.s.


I. Predmet úpravy

 1. Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti MOVEO prevádzkovanom na internetovej adrese https://www.moveo1.sk  a uplatňujú sa výlučne na zmluvy uzatvorené cez tento internetový obchod.
 2. „VOP“ bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti spoločnosti MOVEO ako predávajúceho na strane jednej, a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti), alebo podnikateľa, spoločne ako „kupujúceho“ na strane druhej.
 3. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

II. Uzatváranie kúpnych zmlúv a objednávanie

 1. Pre konkrétnu objednávku kupujúceho platia výlučne „VOP“ v ich znení platnom k dátumu objednávky. Textovú podobu „VOP“ si kupujúci môže kedykoľvek stiahnuť a následne vytlačiť.
 2. Ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy  je umiestnenie ponúkaného tovaru na stránky internetového obchodu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach E-shopu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky spoločnosťou MOVEO. Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh.
 3. Záväznú objednávku zadá kupujúci tak, že vykoná objednávku v E-shope s uvedením požadovaných údajov a v poslednom kroku objednávajúceho procesu klikne na tlačidlo "Odoslať objednávku“. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Po odoslaní objednávky zašle spoločnosť MOVEO kupujúcemu e-mail (na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke), ktorým potvrdí príjem objednávky a uvedie rekapituláciu objednávky.
 4. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. V prípade zmlúv, v ktorých obchodník odosiela tovar spotrebiteľovi, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď on sám alebo tretia strana (iná ako prepravca) určená spotrebiteľom získa tovar do fyzickej držby.
 5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Znenie týchto VOP,  formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok si vždy v aktuálnom znení kupujúci môže stiahnuť priamo na stránke www.moveo1.sk, tieto dokumenty si tu môže taktiež vytlačiť.

 

III. Označenie tovaru a cena tovaru

 1. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru.
 2. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedená celková cena tovaru v mene EUR. Táto cena je konečná, čiže vrátane všetkých daní a poplatkov  okrem nákladov na doručenie. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv.

 

IV. Platobné podmienky

 1. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti MOVEO spôsobom:

a) dobierkou - platba v hotovosti alebo kartou pri prevzatí zásielky kuriérovi. Táto služba je spoplatnená sumou 1 EUR.

b) bankovým prevodom na účet 2628430224/1100 v TATRABANKA a.s..

c) online platbou - na výber z platobných metód: platba kartou, online bankové platby a bankové prevody cez platobnú bránu Barion (www.barion.sk). Táto služba nie je spoplatnená.


V. Spôsob prepravy a dodanie tovaru

 1. Spoločnosť MOVEO poskytuje kupujúcemu doručenie tovaru  na miesto dodania v rámci Slovenskej republiky na základe jeho požiadaviek, ktoré si môže kupujúci vybrať v procese  objednávania.
 2. Doručenie tovaru sprostredkuje zmluvný partner spoločnosti MOVEO v čase od pondelka do piatka. Dodávka tovaru sa uskutoční od 1 do 5 pracovných dní po odoslaní objednávky. Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke (fakturačná alebo iná dodacia adresa), pričom sa však musí jednať o platnú dodaciu adresu v Slovenskej republike.
 3. Spôsoby prepravy tovaru na miesto dodania sú:

a, Preprava kuriérom - balík Vám doručí kuriér na Vami zadanú dodaciu adresu v objednávke  (doručenie od 1-3 kalendárnych dní od skompletizovania objednávky) za poplatok v celkovej sume 4,50 EUR.

b, Packeta - balík si môžete vyzdvihnúť vo výdajnom mieste, ktoré si zvolíte. Doručenie od 2-4 kalendárnych dní od skompletizovania objednávky. Služba je zameraná na ľahšie a menšie balíky s maximálnou váhou 6 kg a je spoplatnená sumou 4,50 EUR. 

 1. Osobný odber na prevádzke

Tovar je expedovaný na vybranú prevádzku. Táto služba je spoplatnená sumou 1 €.

 

VI. Odvolanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru, avšak iba v prípade, že sa bude jednať o tovar v nepoužitom a znovu predajnom stave. Predávajúci upozorňuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru (poštovné).
 2. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, tovar, ktorý dostal od predávajúceho, zašle alebo odovzdá bez zbytočného odkladu - najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Miesto spätného zaslania tovaru  je adresa spoločnosti: Zuzana Ivanová - MOVEO, Lamačská ceste 39
  841 03 Bratislava.
 3. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, spoločnosť MOVEO mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy (pokiaľ bol tovar spoločnosti MOVEO doručený), všetky peňažné prostriedky za tovar, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Spoločnosť MOVEO vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú dodatočné náklady. Kupujúci akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí, že spoločnosť MOVEO vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky nasledujúcim spôsobom. Spoločnosť MOVEO si dovoľuje upozorniť, že ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je spoločnosť MOVEO povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než jej kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar spoločnosti MOVEO odoslal.
 4. Kupujúci zodpovedá spoločnosti MOVEO za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar musí byť zaslaný späť, prípadne vrátený v nepoužitom a v znovu predajnom stave a tiež v originálnom obale.
 5. Formulár na odstúpenie od zmluvy


VII. Zodpovednosť za chyby tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za chyby sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo za chyby zaslaním chybového tovaru na adresu: Zuzana Ivanová - MOVEO, Lamačská ceste 39, 841 03 Bratislava. Balík nesmie byť zaslaný formou dobierky.
 3. Predávaný tovar musí mať požadovanú akosť v súlade s právnymi predpismi, musí byť bez chýb a najmä musí zodpovedať technickým požiadavkám. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu tovaru, právo od zmluvy odstúpiť prípadne právo na primeranú zľavu z tovaru.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci vyjadruje uzatvorením kúpnej zmluvy svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze spoločnosti MOVEO pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných spoločnosti MOVEO v rámci internetového obchodu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby spoločnosť MOVEO mohla plniť svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
 2. Spoločnosť MOVEO ručí za dôverné zaobchádzanie so všetkými uloženými osobnými údajmi zaregistrovaných osôb, ktoré kupujúci oznámi v rámci registrácie. Osobné údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade so zákonnými požiadavkami.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu ich e-mailových adries použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníka spokojnosti s nákupom v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je internetový obchod spoločnosti MOVEO zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči spoločnosti MOVEO v postavení sprostredkovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62 odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je uskutočnené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://sluzby.heureka.sk/napoveda/dolezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je spoločnosť MOVEO zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči spoločnosti MOVEO alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, k čomu mu je poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

 

IX. Kontakty spoločnosti MOVEO

 1. V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne sťažností, sa kupujúci môže obrátiť na tel. linku: +421 905 770 060 v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.
 2. Akékoľvek otázky môže kupujúci zaslať na e-mailovú adresu: moveo1@moveo1.sk.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo uplatnenia zodpovednosti za chyby predaného tovaru je možné zaslať tovar na túto adresu: Zuzana Ivanová - MOVEO, Lamačská ceste 39, 841 03 Bratislava. Balík nesmie byť zaslaný formou dobierky.

 

X. Záverečné ustanovenia VOP

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021.
 2. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom sú pre konkrétnu kúpnu zmluvu platné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy.
 3. S ohľadom na mimosúdne riešenie sťažností spotrebiteľov sa kupujúci s prípadnou sťažnosťou môže obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, a to najmä na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá vykonáva vo vymedzenom rozsahu, mimo iného, dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.
 4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu.

Tieto VPK nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.moveo1.sk a účinnosť dňom 01. 01. 2021.Cookies
Na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania a funkčnosti našej stránky používame súbory cookies a iné podobné technológie. Zásady ochrany osobných údajov.